Werkwijze: Criteria | Procedure   Download: kennismakingsformulier.doc
 
  Procedure  
      

1. Kennismaking
Na ontvangst van uw kennismakingsformulier berichten wij u binnen twee weken of uw investeringsaanvraag in behandeling wordt genomen. Indien uw aanvraag aansluit bij de doelstellingen en gewenste portefeuille opbouw van TechnoStars, ontvangen wij graag een uitgewerkt businessplan en nodigen u uit voor een nadere kennismaking. Heeft u nog geen businessplan, dan bespreken we samen de te nemen stappen om in aanmerking te komen voor een participatie door TechnoStars.

2. Beoordeling
Naar aanleiding van het gesprek en uw businessplan zullen we uw aanvraag beoordelen. Waar nodig, schakelt TechnoStars hiervoor externe (branche-)deskundigen in.

3. Uitgangspunten financiering
Indien het businessplan en het management positief worden beoordeeld en overeenstemming is bereikt over de uitgangspunten van de samenwerking, wordt een intentieverklaring tussen technostarter en TechnoStars overeengekomen.

4. Participatievoorstel voorleggen bij Raad van Commisarissen
Nadat de intentieverklaring is getekend zullen wij een participatievoorstel vervaardigen en ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Commissarissen van TechnoStars.

5. Due diligence onderzoek
Na goedkeuring door de Raad van Commissarissen volgt indien nodig een due diligence onderzoek, dat naast de financiŽle en juridische situatie ook technische aspecten kan omvatten. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen TechnoStars aanleiding geven om af te zien van de voorgenomen participatie, of om opnieuw te onderhandelen over de uitgangspunten van de overeenkomst.

6. Participatieovereenkomst
Vervolgens start de contractuele fase, waarin alle aspecten over de samenwerking worden uitgewerkt en vastgelegd in een participatieovereenkomst, eventueel een leningsovereenkomst en de statuten. Na ondertekening van de contracten gaat de participatie van start.

7. Maand- of kwartaalrapportages
†Door middel van maandelijkse of kwartaalrapportages blijft TechnoStars nauw betrokken bij de voortgang van uw onderneming. Als partner in uw onderneming zet TechnoStars zich actief in om uw activiteiten tot een succes te maken.

8. Exit
Wanneer de belangen van de onderneming en TechnoStars daarmee gediend zijn, kan een participatie ook weer worden beŽindigd: dat wordt een ‘exit’ genoemd. TechnoStars streeft ernaar om na 4 tot 6 jaar weer afscheid van elkaar te nemen.

Investeringsmogelijkheden worden getoetst aan criteria die betrekking hebben op de markt, de ondernemer, het continuÔteits- en het rendementsperspectief. Er worden geen vaste maatstaven gehanteerd voor het te behalen rendement en de duur van een participatie. Elke participatie heeft immers zijn eigen karakteristieken en verdient om die reden een specifieke benadering. Maatwerk dus.